2011, 4. restaurátorská mise

 Výprava v červenci 2011 měla cíle ponejvíce diplomatické a průzkumné. Po šestileté odmlce měla zjistit aktuální situaci jak v „našich“ klášterech, tak i stav památkové péče v Ladaku vůbec, a připravit tak konkrétní plán činnosti v letech navazujících, budou-li okolnosti příznivé. Pro obnovení důvěry ze strany mnichů kláštera Diskit jsme samozřejmě měli v plánu i konkrétní hmatatelné zákroky. Toto jsou stručné poznatky:

 

1. Po loňských přívalových deštích (a záplavách v oblasti Lehu s obětmi na životech) velice narostla naléhavost záchranných restaurátorských prací.

 

Námi opravená střecha dukhangu vodu nepropouští. Zato do lhačungu zateklo a nejvzácnější fresky jsou nově poškozeny. Důkladnou opravu střechy jsem museli v roce 2006 odložit ( viz str. 7) a neblahé důsledky se dostavily. Generální oprava je nezbytná a velmi urgentní. Bude jedním z hlavních cílů nejbližší mise.

 

Naše patronka Dolkar (Bílá Tára) utrpěla novou újmu – srovnej s obrázky z předchozích misí)

2011 1


2.Významně se zvýšilo povědomí obyvatel

o důležitosti péče o památky, což naši práci značně usnadňuje.

Úřad památkové péče Archology Survey of India (ASI) pořádá v Ladaku krátká školení na toto téma, kursy základů muzeologie a ve spolupráci s Central Institute of Buddhist Studies (CIBS) také kurzy restaurování. Školení jsou to příliš krátká, nevychovávají odborníky v oboru, ale zřetelně zvyšují zájem posluchačů o tato témata. Ve vsích jsou zakládány laické spolky, pečující o starou architekturu. Postrádají ovšem jak prostředky, tak know-how. V celém údolí jsme nalezli stovky nově ošetřených stúp – šlo o prostý nátěr vápnem, přesto však o svědectví všeobecného zájmu o kulturní dědictví.

 

3. Kolegové z mezinárodních nadací, působících v Ladaku, by velmi přivítali spolupráci.

V oblasti se v oboru památkové péče angažují :

Himalayan Cultural Heritage Foundation (TCHF). Její předseda, dr.Sonam Wangčuk, má eminentní zájem na budoucí spolupráci s námi, m.j. proto, že pochází z údolí Nubra, v němž se naše sdružení angažuje nejvíce. Velmi nám pomohl v roli tlumočníka při našem oficiálním vstupním jednání s delegací mnichů kláštera Diskit. Dr.Sonam Wangčuk je osobním učitelem Dvacátého Bakula Rimpočhe (8 let), což může být kontakt rozhodujícího významu.

 

Výměna zkušeností s kolegy z THF probíhala německy.

2011 2

 

Tibet Heritage Fund (THF) má za sebou řadu rekonstrukcí historických obytných domů ve starém Lehu, konzervaci fresek v Leh Guru Lhakhang a Leh Red Maitreya Tempel, působí v centrálním Tibetu, v kraji Amdo, v Mongolsku a Sikkimu. Navštívili jsme jejich pracoviště v Alči, chrámek Tsatsapuri z 13. století s mimořádnými nástěnnými malbami. Konzervační práce zde běží s podporou vlády Německa, ve spolupráci s univerzitami v Kolíně n.R. a Erfurtu. THF má zájem vyslat své restaurátory (3 mladí muži z Ladaku a Sikkimu se „vyučili“ na projektech THF a prošli školením v Německu) na námi  avizované restaurátorské work-shopy v Diskitu v příštích sezónách.

 

 

Namgyal Institute of Research of Ladakhi Art and Culture (NIRLAC), založen členem ladacké královské rodiny Jigmet Namgyalem) s nejznámějším úspěšným projektem záchrany kláštera Basgo.

ACHI Association (ACHI) koncentruje svou pozornost na kláštery školy Drikung Kagyu. Začala s prázdninovými kurzy památkové péče.

Association for Ladakh Studies (IALS) usiluje po léta o koordinaci snah všech neziskovek v Ladaku, zejm. prostřednictvím každoročních konferencí. Ta poslední proběhla letos 19.-22.8. v centru Ladaku, v městě Leh.

 

 

4. Mnišská komunita kláštera Diskit lépe než dřív chápe potřebu ochrany cenných částím kláštera, respektuje naše návrhy, mnohem aktivněji se podílí na pracech, přichází s vlastními nápady.

 

2011 3Při úvodním oficielním setkání v důstojných prostorách starého dukhangu jsme zástupcům mnišského společenství kláštera Diskit podrobně objasnili důvod naší mise, naši vůli pokračovat v započatém díle a projekt eventuelně rozšířit, pakliže nalezneme potřebnou spoluúčast kláštera samého. Za 8 dnů jsme splnili hlavní zadání mise - fotodokumentaci cenných prostor a jejich výzdoby. Dokumentovali jsme také technický stav budov a inženýrských sítí.

 

 

Navíc jsme krom průzkumu odvedli také nemalou „viditelnou“ práci : Demontovali jsme nevhodnou přepážku v lhačungu, některé plastové chrliče nahradili dřevěnými, poopravili střechy nad dvěmi svatyněmi, drátěný plot nahradili dřevěným, dopravili jsme do kláštera zásobu stavebního jílu, nahradili asi 50 chybějících či rozbitých okenních skel, uklidili sklad, vymalovali stěny nové kuchyně, okolí kláštera zbavili železného a plastového odpadu. To vše za nebývalé aktivní účasti mnichů.

 

2011 5

2011 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den jsme věnovali vizuálnímu a fotografickému průzkumu klášterních budov a fresek kláštera v Hunderu, který je spravován zčásti nadřízeným klášterem diskitským, zčásti vesnickou organizací Association Thundel Tsogspa Hunder. Její president, pan Tsering Dordže (na obr. vpravo v modrém triku), vyslovil naději na budoucí pomoc ze strany Sdružení pro Tibet.

2011 6

2011 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V závěrečném setkání jsme mnichům předložili plán komplexní revitalizace kláštera Diskit.

Ta by měla postupně zahrnout odbornou pomoc

  • při rekonstrukci rozvodů elektřiny, vody a kanalizace

  • při záchranné konzervaci budov, nástěnných maleb a historického mobiliáře

  • při výuce místních studentů základům restaurování

  • při koordinaci služeb turistům

  • při zřízení klášterního muzea.

 

2011 8Týž plán jsem přednesl při oficielní audienci opatovi a převtělenci Ctihodnému Kušok Tikse Rimpočhe, který ze vzdáleného kláštera Tikse zaštiťuje svou autoritou také „náš“ Diskit. S obezřetností zkušeného politika (jímž zajisté byl a je) plán přivítal a přislíbil, že až se v Diskitu přesvědčí osobně o naší odborné zdatnosti, rád připojí k dohodě o spolupráci svůj podpis. Rozhodovací právo v naší věci přenechává představenému (gondok) kláštera Diskit.

 

 

Současnou situaci v Ladaku hodnotíme jako velmi příhodnou pro zahraniční asistenci při zavádění mezinárodních principů památkové péče. Tato pomoc je naléhavá z několika příčin :

  1. Desítky objektů jsou akutně ohroženy v důsledku klimatických změn ve smyslů prudších a častějších dešťů, které pronikají špatně udržovanými střechami a devastují nástěnné malbymnohdy nesmírné hodnoty.

  2. Přitažlivost památek pro turisty vede k živelnému komerčnímu využití těsného okolí či dokonce památek samých, často k jejich škodě. Je nutno co nejdříve nalézt rovnováhu mezi péčí o turismus a péčí o prapůvodní funkci buddhistických klášterů.

  1. Narůstající popularita péče o historické objekty může vést k dobře míněným, avšak neodborným zásahům ze strany nadšených laiků, a tím k nechtěnému poškození historicky cenných objektů.

Projektu Sdružení pro Tibet s názvem Revitalizace kláštera Diskit hodlá být vzorovým projektem zahraniční odborné asistence při obraně buddhistického kláštera proti většině faktorů, jež jej v současnosti ohrožují.

 

dr.Dalibor Lebloch, předseda Sdružení pro Tibet

 

2011 10 2011 9

 

 

 

 
Přejme ladackým mnichům, ať se jim daří pečovat o kláštery i o vlastní duchovní růst.Fotografie najdete v galerii a článek je také ke stažení v archívu

Go to Top